Telaah Komparatif Metode Kritik Ḥadīth Sunnī ala Muḥammad al-Ghazālī dan Abū Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qūb al-Kulaynī ala Shī‘ah

  • Busairi Busairi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Keywords: Muḥammad al-Ghazālī; Abū Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qūb al-Kulaynī; the method of criticizing the ḥadīth.

Abstract

This article analyzes the method of criticizing the ḥadÄ«th offered by Muḥammad al-GhazÄlÄ« from SunnÄ« school and AbÅ« Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qÅ«b al-KulaynÄ« from Shi‘ite school. The focus of the problem in this study is the difference in the qualifications of hadiths between SunnÄ« and Shi‘ite schools which are the two largest Islamic schools which always have a theological and political contradiction between the two. From these two figures, it can be concluded that there is an equal method of criticism, which is located in the narrator must be á¸Äbit and thiqqah. Besides that there are also differences between al-GhazÄlÄ« that does not require the connection of narrators and emphasizes more on critical criticism. Whereas al-KulaynÄ« requires his sanad to be continued, where he equalizes the infallible priest with the Prophet. The criterion is more to the criticism of sanad. The same criteria in the criticism method can facilitate tracking of authentic ḥadÄ«th. Likewise with the different methods of criticism, many traditions are considered valid by the Sunnis but da‘īf according to the Shi‘a and vice versa.

References

al-Hasani, Hasan Ma’ruf. “Telaah Kritis atas Kitab Hadis Syi’ah al-Kāfī”, Jurnal al-Hikmah, No. 6, 1992.
al-Sa’di, Sa’dullah. Hadis-hadis Sekte. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
al-Salus, Ali Ahmad. Ensiklopedi Sunnah-Syiah: Studi Perbandingan Hadis dan Fiqih. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
Arkoun, Mohammed. Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers, terj. Robert D. Lee. Colorado: Westview Press, Inc., 1994.
Asqalānī (al), Ibn Ḥajar. Lisān al-Mīzān, Vol. 5. t.t.: Dār al-Bashā’ir al-Islāmīyah, 2002.
Bayhaqī (al), Aḥmad b. al-Ḥusayn Abū Bakr. Shu‘ab al-Īmān, Vol. 3. Riyad: Maktabat al-Rushd, 1423 H/2003 M.
Brown, Daniel W. Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern. Bandung: Mizan, 1996.
Burūjurdī (al), ‘Alī. Ṭarāif al-Maqāl fī Ma‘rifat Ṭabaqāt al-Rijāl, Vol. 1. Qum: Maktabah Āyatullah al-‘Uẓmā al-Mar’ishī al-Najafī al-‘Āmmah, 1410 H.
Bustī (al), Muḥammad b. Ḥibbān. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, ed. Shu‘ayb al-Arnauwṭ. Vol. 1. Beirut: Muassasat al-Risālah, 1414 H/1993 M.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Epistemologi dan Logika: Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan. Bandung: Remaja Karya, 1986.
Esposito, John L. “Muḥammad al-Ghazālī”, The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, Vol. 2. New York-Oxford: Oxford University Press, 1995
Esposito, John L. Ensiklopedi Islam Modern, Vol. 5. Bandung: Mizan, 2001.
Ghazali (al), Muhammad. Kumpulan Khutbah Muhammad al-Ghazali, terj. Mahrus Ali. Surabaya: Duta Ilmu, Vol. 4, 1994.
-----. Berdialog Dengan al-Quran: Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah. Bandung: Mizan, 1999.
Ḥajjāj (al), Muslim b. Ṣaḥīh Muslim, Vol. 4, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, 2004.
Ḥillī (al), Taqiy al-Dīn al-Ḥasan b. ‘Alī b. Dāwud. Rijāl Ibn Dāwud. Najef: Manshūrāt al-Maṭba‘at al-Haydārīyah, 1392 H/1972 M.
Howard, I. K. A. “al-Kutub al-Arba‘ah: Empat Kitab Hadis Utama Mazhab Ahl al-Bait”, Jurnal al-Huda, Vol. 2, No. 4, 2001.
Idlibī (al), Ṣalah al-Dīn. Manhaj Naqd al-Matn ‘ind ‘Ulama al-Ḥadīth (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983.
‘Itr (al), Nūr al-Dīn. al-Madkhal ilā ‘Ulūm al-Ḥadīth. Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmīyah, 1972.
Khaṭīb, Muḥammad Ajāj. Uṣūl al-Ḥadīth: ‘Ulūmuh wa Muṣṭalāḥuh (Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
Khū’ī (al), Abū al-Qāsim al-Musāwī. Mu‘jam Rijāl al-Ḥadīth wa Tafṣīl Tabaqāt al-Ruwāh, Vol. 5 (t.t.: t.tp., 1413 H.
Kulaynī (al), Abū Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qūb. Uṣūl al-Kāfī, ed. Muḥammad Ja‘far Shams al-Dīn, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Ta‘āruf li al-Maṭbū‘āt, 1411 H/1990 M.
-----. Muqaddimah Uṣūl al-Kāfī al-Kulaynī, ed. ‘Alī Akbar al-Ghifārī, Vol. 1. Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 1983.
-----. Uṣūl al-Kāfī, Vol. 1. Beirut: Dār al-Murtaḍā, 1426 H/2005 M.
Maḥmūd, ‘Abd al-Majīd. Amthāl al-Ḥadīth ma‘a Taqdīmat fī ‘Ulūm al-Ḥadīth. Kairo: Dār al-Turāth, t.th.
Mājah, Abū ‘Abd Allah Muḥammad b. Yazīd b. Sunan Ibn Mājah, ed. Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albānī. Riyad: Maktabat al-Ma‘ārif, t.th.
Mernisi, Fatima dan Hasan, Riffat. Setara di Hadapan Allah, terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
Naḥlah, Maḥmūd Aḥmad. Uṣūl al-Naḥw al-‘Arabī. Beirut: Dār al-Ma‘rifah al-Jāmi‘īyah, 2002.
Purnomo, Agus. “Telaah Epistemologi terhadap Hadis Hukum al-Kāfī al-Kulaynī”, Jurnal Dialogia, Vol. 9 No. 2, 2011.
Qardawi, Muhammad Yusuf. Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal, terj. Surya Darma, Lc. Jakarta: Robbani Press, 1999.
Sālūs (al), ‘Alī Aḥmad. Ma‘a Ithnā al-Asharīyah fī al-Uṣūl wa al-Furū‘. Mesir: Dār al-Qur’ān, 2003.
Shawkānī (al), Muḥammad b. Alī. Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq ‘Ilm al-Uṣūl. Makkah: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Muṣṭafā, 1413 H/1993 M.
Shubḥānī (al), Ja‘far. Uṣūl al-Ḥadīth wa Aḥkāmuh fī ‘Ilm al-Dirāyah. Qum: Muassasat al-Nashr al-Isla?mī, 1418 H.
Sijistānī (al), Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash‘at. Sunan Abī Dāwud, Vol. 3. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣrīyah.
Subḥānī, Ja‘far. Kulliyāt fī ‘Ilm al-Rijāl. Beirut: Dār al-Mīzān, 1990), 355.
Suryadi. “Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi”. Disertasi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
Suryadi. Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi. Yogyakarta: Teras, 2008.
Suryasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
Tafrīshī (al), Musṭafā b. al-Ḥusayn al-Ḥasanī. Naqd al-Rijāl, Vol. 2. t.t: Muassasah Ālu al-Bayt li Iḥyā’ al-Turāth, t.th.
Thabathaba’i, M.H. Islam Syiah: Asal Usul dan Perkembangannya. Jakarta: Grafiti Press, 1989.
Thānī (al), Ibn al-Shahīd. Ma‘ālim al-Dīn wa Malādh al-Mujtahidīn. Teheran: al-Maktabah al-Islāmīyah, t.th.
Zahrāh, Muḥammad Abū. al-Imām al-Ṣādiq: Ḥayātuh wa ‘Aṣruh wa Fiqhuh. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
How to Cite
Busairi, B. (2017). Telaah Komparatif Metode Kritik Ḥadīth Sunnī ala Muḥammad al-Ghazālī dan Abū Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qūb al-Kulaynī ala Shī‘ah. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 3(2), 265-293. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v3i2.62
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.