[1]
Fahmi, I. 2019. Lokalitas Kitab Tafsīr al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora. 5, 1 (Jun. 2019), 96-119. DOI:https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.36.