Fahmi, I. (2019). Lokalitas Kitab Tafsīr al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 5(1), 96-119. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.36