Fahmi, Izzul. 2019. “Lokalitas Kitab Tafsīr Al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa”. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora 5 (1), 96-119. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.36.