Fahmi, I. (2019) “Lokalitas Kitab Tafsīr al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa”, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 5(1), pp. 96-119. doi: 10.35719/islamikainside.v5i1.36.