Arifin, S. (2017) “Analisis Metode Pemahaman ḤadÄ«th Muḥammad ShaḥrÅ«r dalam Kitab al-Sunnah al-RasÅ«lÄ«yah wa al-Sunnah al-NabawÄ«yah”, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 3(2), pp. 189-212. doi: 10.35719/islamikainside.v3i2.43.